Ordenantza honek arautzen du udalerrian obrak burutzean egiten den bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia (okupazioa), bertan jartzen direnean edukiontziak, hesi babestaileak, aldamioak, garabi-kamioia, masa-siloak edo gainontzeko elementuak; eta horretaz gain, okupatutako gune publikoa garbitzeko, babesteko eta konpontzeko neurriak ere arautzen ditu.