JAKINARAZTEN DA 2014ko abenduaren 11n Alkate andreak hurrengo dekretu hau eman duela:

 

“Bergarako Udalak Gizarte Teknikari bat, aldi baterako kontratuarekin,  kontratatzeko deialdia egin du eta eskaerak aurkezteko epea amaitu denez,

aurkeztutako instantzia eta dokumentazioa azterturik,E R A B A K I  D U T

 

LEHENA: Onartutako eta baztertutakoen izangaien behin-behineko zerrenda hau onartzea:

 

IZANGAIAK

ALBIZUA CASTELAO, JULENE                         

ALDECOA LOIDI, YANIRE                            

ALONSO DURAN, MIRIAM                             

AMUNDARAIN ZUBILLAGA, NAGORE                     

ARANA AIZPURUA, ITZIAR                           

BERECIARTUA LARRABIDE, ANDER                    

BEREZIARTUA ARAMENDI, ANE                         

CASTELO MOÑUX UZURI                              

CORTABARRIA CORTAZAR, LOREA                      

EIZAGUIRRE FERNANDEZ, IRATI                      

ESKUDERO ODRIOZOLA, AINHOA                       

GARMENDIA EGAÑA, ITSASO                           

GUERRIKABEITIA AUZMENDI, AINARA                  

IRIBAR GOENAGA, ENEKOITZ                         

ITURRICASTILLO URTEAGA, NEREA                    

KORTA URIA, EDURNE                               

KORTABARRIA GOÑI, LARRAITZ                        

LASA PALACIOS IÑAKI                              

LONBIDE LIZARRALDE, PEDRO                        

MUGICA CURIEL, NAIARA                         

NAFARRETE LEIBAR, AMAIA                           

ODRIOZOLA UGARTE, ANA ISABEL                      

PUEBLA AGIRRE, SAIOA                             

RODRIGUEZ POZA, MIREIA                           

SALSAMENDI LUENGO, MARIA                         

SANCHEZ CELA, IRUNE                              

URANGA REPULLES, AINARA                           

ZUBIZARRETA LIZARRAGA, SONIA                      

ZUMALDE GANTXEGI, LEIRE                           

ZUMELAGA GARATE, SAIOA     

                     

Onartuak izan badira ere udalak edozein momentutan baldintzak betetzen direla egiaztatzeko konprobaketa

lanak egin eta goian aipatutako izangairen batek

eskatutako baldintzak ez dituela betetzen egiaztatuko balu Udalak kanpoan lagatzea erabaki dezake.

 

BIGARRENA: Epaimahaia ondorengo hauek osatzea:

 

Lehendakaria: Xabier Legorburu Igarza.

 

            Bokalak:

-          Marije Unamuno Vega udaleko teknikaria eta lehendakariaren ordezkoa.

-          Karmele Korta, Bideberri Mankomunitateko Teknikaria.

-          Jesus Mari Ugarte, Oñatiko Enplegu Teknikaria.

-          Estepan Plazaola Otadui, euskarako zerbitzuburua.

-          Joseba Ezpeleta Irizar, komiteko kidea.

-          Aitor Aranzabal Altuna, komiteko kidearen ordezkoa

Idazkaria:

Mª Concepción Ugalde Izeta, Bergarako Udaleko behin-behineko Idazkaria.

Goretti Andrinua Iraolagoitia, idazkariaren ordezkoa.

 

HIRUGARRENA: Onartutako eta baztertutakoen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak abenduaren 17ra arteko epean aurkeztu ahal izango dira.

Epe horretan erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, behin-behineko zerrenda behin betikotzat joko da, besterik gabe.

Erreklamazioak aurkeztuko balira, udaletxeko iragarki taulan eta udaleko web orrian argitaratuko den ebazpenaren bitartez erabakiko dira.

 

LAUGARRENA: Izangaiei jakinaraztea oinarriek abenduaren 15eko astean lehen froga egiteko aukera aurreikusten badute ere, 2015eko urtarrilaren 20ko astean egingo dela eta data zehatza aurreko astean beranduen argitaratuko dela udaleko web orrian eta udaleko iragarki taulan.

 

Ebazpenaren aurkako bideak:

Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka Administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu,

Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian.

Horretarako bi hilabeteko epea duzu, jakinarazpen hau jasotzen duzun hurrengo egunetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idazatian adierazitako Administrazioarekiko Auzi errekurtsoaren aurretik,

berraztertze errekurtsoa jar dezakezu erabakia hartu duen organoaren aurrean hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen

duzun hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Dena den, egoki deritzozun beste edozein errekurtso ere jar dezakezu.

lege-oinarria: Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta

Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c, 116. eta 117. atalak,

Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioari buruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. atala,

abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan aldatua, eta lege bereko 46. atalak eta Kode Zibilaren 5. atala.

Bergara, 2014ko abenduak 12.

IDAZKARIAK

 

 

           

 

 

 

 

 

Departamento: