Lanpoltsa: 
bai
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste, ondorengoak:
Goi mailako teknikaria sistema elektrotekniko eta automatizatuetan, edo elektrizitate arloko pareko edo elektrizitate arloko maila altuagoko titulazioa izatea. Eta behe tentsioan kualifikazio indibidualeko ziurtagiria (instaladore karneta) edo hori baimentzen duen titulazioa izatea.
3. Hizkuntza Eskakizuna, derrigorrezkoa.
B motako gida-baimena edo baliokide baten jabe izatea.
Kontratatuaren hasiera egunean Urriaren 23ko 2/2015 Errege Dekretu Legegilearen 12. artikuluko 7. atalean jasotako egoeran egotea, hau da, langabezi egoeran egotea edo epe jakinerako kontratua izatea Bergarako Udalarekin.

Lanpoltsa: 
bai
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Lehiakideen baldintzak:

Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste, ondorengoak:

-          Lorazaintzako erdi mailako teknikari titulua izatea, edo lorazaintza arloan parekidea eta maila altuagoko titulazioa izatea.

-          2. Hizkuntza Eskakizuna  derrigorrezkoa.

-          B motako gida baimena edo baliokide baten jabe izatea.

-          Kontratatuaren hasiera egunean Urriaren 23ko 2/2015 Errege Dekretu Legegilearen 12. artikuluko 7. atalean jasotako egoeran egotea, hau da, langabezi egoeran egotea edo epe jakinerako kontratua izatea Bergarako Udalarekin.

Fitosanitarioak aplikatzeko gaitasuna adierazten duen karneta izatea.

Lanpoltsa: 
ez
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Hautaketa-prozeduran parte har­tzeko onar­tua izateko, baldin­tza hauek guztiak eta bakoi­tza bete beharko dira:           

1.      Karrerako  fun­tzionarioa izanik, zerbi­tzu aktiboko egoeran egotea Bergarako Udal­tzaingoko Agente Lehenen  edo Agente kategorian, eta lau urtez egiaz eskainitako zerbi­tzuak beteta izatea kategoria horretan.

Benetan egindako zerbi­tzuen aldia zenbatuko da uztailaren 17ko Euskadiko Poliziari buruzko 4/1992 Legearen 59.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.      Hutse­gite larria edo oso larria egiteagatik zigorrik jaso ez izana, ezarritako san­tzioa deusezta­tzea lortu ezean.

3.      Bete beharreko eginkizunak bete­tzea erago­tziko duen arazo fisikorik edo gaixotasunik ez eduki­tzea, betiere 36/2004 Dekretuak ezarritakoaren arabera (otsailaren 17ko 36/2004 Dekretua, Euskal Herriko Polizia Hautatu eta Presta­tzeko Araudiaren Dekretuaren bigarren aldaketa), egoki iri­tzi­tako mediku-azterketak egin ondoren.

4.       B klaseko edo baliokidea den gida-baimenaren jabe izatea.

5.      Goi batxi­ler, goi mailako lanbide-heziketa edo baliokidea den tituluaren jabe izatea.

6.      4. hizkuntz eskakizunari dagokion euskara-maila, derrigorrezkoa. Hala ere 1990eko uztailaren 24ko Udal Osoko Bilkuraren erabakiari jarraituz, 3. hizkuntz eskakizuna dutenak ere onartuak izango dira, eta plaza ateratzen duenak urte eta erdiko epea izango du 4. hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko. Horrela egingo ez balu, izendapena indargabetu eta eskubide guztiak galduko lituzke.

Eskatutako baldin­tzak eskabideak aurkezteko epea buka­tzen den egunean bete beharko dituzte izangaiek –euskara-eskakizunarena izan ezik–, eta hautespen-prozesuan mantendu beharko dira izendapena egin arte.   

Orriak