Lanpoltsa: 
bai
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Azterketazko lehiaketa honetan onartuak onartuak izateko eta, hala badagokie, parte hartzeko, ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Europako Batasuneko estatu kideetakoren bateko herritarra izatea, edo Europako Batasunak egindako eta Espainiako estatuak berretsItako tratatu nazioartekoen bertutez langileen zirkulazio librea aplikatzekoa zaion estaturen bateko herritarra izatea, urriaren 30ean onartutako 5/2015 Errege Dekretu Legegileak onartutako Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuaren Testu Bateratuak 57. artikuluan xedatzen duenaren arabera. Halaber hartu ahalko dute parte espainiarren eta Europako Batasuneko beste estatu kide batzuetako herritarren ezkontideek, betiere zuzenbidez bananduak ez badaude, bai eta haren eta ezkontidearen ondorengoek ere, betiere, era berean, zuzenbidez bananduak ez badaude, baldin eta hogeita bat (21) urtetik beherakoak badira edo, urte gehiagoko adina izanda ere, gurasoen kontura bizi badira.

b) Hamasei (16) urteak beteak izatea eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean eta nahitaezko erretirorako gehieneko adina ez gainditzea.

c) Jarduera fisikoarekin edota kirolarekin lotutako goi mailako titulua izatea (lizentziatura edo gradua) edo hori lortzeko eskubideak ordainduta izatea.

d) Lanpostuaren berezko egitekoak behar den bezala betetzeko gaitasun fun¬tzionala izatea. Baldintza hau dagokion unean egiaztatu beharko du hautagai proposatuak.

e) Diziplinako espediente bidez zerbitzutik kenduta ez egotea, Herri Administrazioei edo konstituzio-organoei nahiz autonomia-erkidegoetako estatutu-organoei dagokienez, eta ebazpen judizialaren arabera erabateko desgaikuntzarik edo desgaikuntza berezirik ez izatea, ez enplegu edo kargu publikoak betetzeko, ez funtzionarioen kidegora edo eskalara iristeko, ezta, lan-kontratuko langileen kasuan, zerbitzutik kendu edo desgaitu duten lanpostuan langileak zituen eginkizunen antzekoak betetzeko. Beste estatu bateko herritarra bada, desgaitua edo horren pareko egoera batean ez egotea, eta bere estatuan egoera berean egonda enplegu publikora iristeko eragozpen izango litzatekeen diziplinazko zehapenik edo horren parekorik ez izatea

 f) Funtzionario publiko bihurtzea eragotziko dion bestelako ezgaitasunik edo bateraezintasunik ez izatea, dagozkien legezko xedapenek ezarritako baldintzetan.

g) 4. hizkuntz eskakizunari dagokion euskara-maila, derrigorrezkoa. Hala ere, 1990eko uztailaren 24ko Udal Osoko Bilkuraren erabakiari jarraituz, 3. hizkuntz eskakizuna dutenak ere onartuak izango dira, eta plaza ateratzen duenak urte eta erdiko epea izango du 4. hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko. Horrela egingo ez balu, izendapena indargabetu eta eskubide guztiak galduko lituzke.

Lanpoltsa: 
bai
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste, ondorengoak:
Goi mailako teknikaria sistema elektrotekniko eta automatizatuetan, edo elektrizitate arloko pareko edo elektrizitate arloko maila altuagoko titulazioa izatea. Eta behe tentsioan kualifikazio indibidualeko ziurtagiria (instaladore karneta) edo hori baimentzen duen titulazioa izatea.
3. Hizkuntza Eskakizuna, derrigorrezkoa.
B motako gida-baimena edo baliokide baten jabe izatea.
Kontratatuaren hasiera egunean Urriaren 23ko 2/2015 Errege Dekretu Legegilearen 12. artikuluko 7. atalean jasotako egoeran egotea, hau da, langabezi egoeran egotea edo epe jakinerako kontratua izatea Bergarako Udalarekin.

Lanpoltsa: 
bai
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Lehiakideen baldintzak:

Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste, ondorengoak:

-          Lorazaintzako erdi mailako teknikari titulua izatea, edo lorazaintza arloan parekidea eta maila altuagoko titulazioa izatea.

-          2. Hizkuntza Eskakizuna  derrigorrezkoa.

-          B motako gida baimena edo baliokide baten jabe izatea.

-          Kontratatuaren hasiera egunean Urriaren 23ko 2/2015 Errege Dekretu Legegilearen 12. artikuluko 7. atalean jasotako egoeran egotea, hau da, langabezi egoeran egotea edo epe jakinerako kontratua izatea Bergarako Udalarekin.

Fitosanitarioak aplikatzeko gaitasuna adierazten duen karneta izatea.

Lanpoltsa: 
ez
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Hautaketa-prozeduran parte har­tzeko onar­tua izateko, baldin­tza hauek guztiak eta bakoi­tza bete beharko dira:           

1.      Karrerako  fun­tzionarioa izanik, zerbi­tzu aktiboko egoeran egotea Bergarako Udal­tzaingoko Agente Lehenen  edo Agente kategorian, eta lau urtez egiaz eskainitako zerbi­tzuak beteta izatea kategoria horretan.

Benetan egindako zerbi­tzuen aldia zenbatuko da uztailaren 17ko Euskadiko Poliziari buruzko 4/1992 Legearen 59.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.      Hutse­gite larria edo oso larria egiteagatik zigorrik jaso ez izana, ezarritako san­tzioa deusezta­tzea lortu ezean.

3.      Bete beharreko eginkizunak bete­tzea erago­tziko duen arazo fisikorik edo gaixotasunik ez eduki­tzea, betiere 36/2004 Dekretuak ezarritakoaren arabera (otsailaren 17ko 36/2004 Dekretua, Euskal Herriko Polizia Hautatu eta Presta­tzeko Araudiaren Dekretuaren bigarren aldaketa), egoki iri­tzi­tako mediku-azterketak egin ondoren.

4.       B klaseko edo baliokidea den gida-baimenaren jabe izatea.

5.      Goi batxi­ler, goi mailako lanbide-heziketa edo baliokidea den tituluaren jabe izatea.

6.      4. hizkuntz eskakizunari dagokion euskara-maila, derrigorrezkoa. Hala ere 1990eko uztailaren 24ko Udal Osoko Bilkuraren erabakiari jarraituz, 3. hizkuntz eskakizuna dutenak ere onartuak izango dira, eta plaza ateratzen duenak urte eta erdiko epea izango du 4. hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko. Horrela egingo ez balu, izendapena indargabetu eta eskubide guztiak galduko lituzke.

Eskatutako baldin­tzak eskabideak aurkezteko epea buka­tzen den egunean bete beharko dituzte izangaiek –euskara-eskakizunarena izan ezik–, eta hautespen-prozesuan mantendu beharko dira izendapena egin arte.   

Orriak