2 ELEKTRIKARI OFIZIALEN LANPOSTUAK BETETZEKO DEIALDIA

 

 

 

2014ko abenduaren 12an egindako froga praktikoaren bigarren ariketan izangaiek lortutako behin behineko emaitzak honako hauek dira:

 

 

Los resultados provisionales obtenidos por los/las aspirantes en el segundo ejercicio de la prueba práctica realizada el 12 de diciembre de 2014 son los siguientes:

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE 2 PUESTOS DE TRABAJO DE ELECTRICISTAS OFICIALES

 

 

 

 

NAN

EMAITZA

EMAITZA TOTALA PRAKTIKOA

 

72564513L

8,00

14,3

15399140L

7,50

13,9

 

     

Emaitzen aurka erreklamazioak aurkezteko epea abenduaren 17ra arte izango da.

 

Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka “Altzada errekurtsoa” jarri daiteke Alkate andrearen aurrean.

 

Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

 

Hurrengo ariketa, psikoteknikoa, noiz egingo den izangaiei jakinaraziko zaie  udaleko iragarki taulan jarriko den oharraren bidez.

Se concede plazo hasta el 17 de diciembre para presentar reclamaciones contra dichos resultados.

Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Alcaldesa.

 

El plazo de interposición será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

 

La fecha de realización de la siguiente prueba se notificara a los aspirantes mediante anuncio en el tablón de anuncios del ayuntamiento.

Bergaran, 2014ko abenduaren 12an.

PAIMAHAIAREN IDAZKARIAK

Departamento: