Espediente zenbakia: 
LAAU/IDA/2019/0005
Deialdiaren xedea: 

Honako deialdi honen xedea da jabetzan betetzea, lehiaketa-oposizio irekiaren sistemaren bidez, Agorrosin eta Kirol Zerbitzuko koordinatzaile plaza, Administrazio Orokorreko eskalakoa, Teknikarien Goi Mailako Teknikarien klasekoa, eta A1 taldean sailkatua eta 4. hizkuntza-eskakizuna derrigorrezkoa dagokio.

Lanpostua Udaleko Kirol Departamentuan sartuko da eta eginkizun eta ardura nagusietako batzuk dira 2. oinarrian zerrendatzen direnak. Deialdiko lanpostuaren balorazioa egin gabe dagoenez, behin egindakoan izendapenaren lehen egunetik aplikatuko dira. Bitartean Bergarako Udaleko langileriaren lan-harremanak arautzen dituen hitzarmenak jasotako Ordainsarien Taulako 13. maila jasoko du.

Plazaren lanaldia udalak urtean-urtean finkatzen duena izango da, betiere lanpostuaren izaera eta premia espezifikoak aintzat harturik. Azterketen faseko ariketa kanporatzaileak gainditu dituzten hautagaiek deialdiko plazen kopurua gainditzen badute, soberakoen lista erabili ahalko da lanpostu berdinetan edo antzekoetan enplegatu ez finkoen beharrak betetzeko. 

Lanpoltsa: 
bai
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
GAOn noiz argitaratua: 
2019-06-10
BOEn argitaratua: 
2019-06-28
Eskaera orria: 
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Azterketazko lehiaketa honetan onartuak onartuak izateko eta, hala badagokie, parte hartzeko, ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Europako Batasuneko estatu kideetakoren bateko herritarra izatea, edo Europako Batasunak egindako eta Espainiako estatuak berretsItako tratatu nazioartekoen bertutez langileen zirkulazio librea aplikatzekoa zaion estaturen bateko herritarra izatea, urriaren 30ean onartutako 5/2015 Errege Dekretu Legegileak onartutako Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuaren Testu Bateratuak 57. artikuluan xedatzen duenaren arabera. Halaber hartu ahalko dute parte espainiarren eta Europako Batasuneko beste estatu kide batzuetako herritarren ezkontideek, betiere zuzenbidez bananduak ez badaude, bai eta haren eta ezkontidearen ondorengoek ere, betiere, era berean, zuzenbidez bananduak ez badaude, baldin eta hogeita bat (21) urtetik beherakoak badira edo, urte gehiagoko adina izanda ere, gurasoen kontura bizi badira.

b) Hamasei (16) urteak beteak izatea eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean eta nahitaezko erretirorako gehieneko adina ez gainditzea.

c) Jarduera fisikoarekin edota kirolarekin lotutako goi mailako titulua izatea (lizentziatura edo gradua) edo hori lortzeko eskubideak ordainduta izatea.

d) Lanpostuaren berezko egitekoak behar den bezala betetzeko gaitasun fun¬tzionala izatea. Baldintza hau dagokion unean egiaztatu beharko du hautagai proposatuak.

e) Diziplinako espediente bidez zerbitzutik kenduta ez egotea, Herri Administrazioei edo konstituzio-organoei nahiz autonomia-erkidegoetako estatutu-organoei dagokienez, eta ebazpen judizialaren arabera erabateko desgaikuntzarik edo desgaikuntza berezirik ez izatea, ez enplegu edo kargu publikoak betetzeko, ez funtzionarioen kidegora edo eskalara iristeko, ezta, lan-kontratuko langileen kasuan, zerbitzutik kendu edo desgaitu duten lanpostuan langileak zituen eginkizunen antzekoak betetzeko. Beste estatu bateko herritarra bada, desgaitua edo horren pareko egoera batean ez egotea, eta bere estatuan egoera berean egonda enplegu publikora iristeko eragozpen izango litzatekeen diziplinazko zehapenik edo horren parekorik ez izatea

 f) Funtzionario publiko bihurtzea eragotziko dion bestelako ezgaitasunik edo bateraezintasunik ez izatea, dagozkien legezko xedapenek ezarritako baldintzetan.

g) 4. hizkuntz eskakizunari dagokion euskara-maila, derrigorrezkoa. Hala ere, 1990eko uztailaren 24ko Udal Osoko Bilkuraren erabakiari jarraituz, 3. hizkuntz eskakizuna dutenak ere onartuak izango dira, eta plaza ateratzen duenak urte eta erdiko epea izango du 4. hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko. Horrela egingo ez balu, izendapena indargabetu eta eskubide guztiak galduko lituzke.

Eskaerak aurkezteko azken eguna: 
2019-07-18
Oharrak: 

1. AKATS ZUZENKETA:
GAI OROKORRAK, 23. gaian idazketan akats bat somatu da eta honela esan behar du.
"Intimitateari buruzko eskubide konstituzionala. Abenduaren 5eko 3/2108 Lege Organikoa, Izaera Personaleko Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalen Garantiari buruzkoa: II. eta III. tituluak."
2. 2019/08/06 - OHARRA:
Jakinarazten da irailaren erdira arte ez dela argitaratuko onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda eta lehen froga urriaren hasiera baino lehenago ez dela egingo.

Onartu eta baztertuak
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BEHINEKO zerrenda: 
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Merituen balorazioa
Deialdiaren egoera: