14.082 GIPUZKOAKO A.O.—2008 maiatzak 5 N.º 84 B.O. DE GIPUZKOA—5 de mayo de 2008 

2008ko apirilaren 29ko 29/08 FORU DEKRETUA, 

Adineko pertsona ezinduen ardura duten familiei laguntzeko Sendian programa onesten duena. 

Helburua zelarik familiei laguntzea adineko ezinduak etxean 

eduki zitzaten, Sendian programa abian jartzeko lehen saiakerak 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerri jakin batzuetan egin 

ziren, 1996ko apirilaren 16ko 37/96 Foru Dekretuaren bidez. 

Geroago, beste udalerri batzuetara zabaldu zen 1997ko martxoaren 

4ko 17/97 Foru Dekretuaren bidez, eta azken arautze saioa, 

berriz, 2000ko uztailaren 18ko 72/00 Foru Dekretuaren bidez 

egin zen. Foru dekretu horiei esker, ekimen jakin batzuk gauzatu 

dira. Esate baterako, familien xederako prestakuntza eta laguntza 

psikologikoa, eta hainbat laguntza tekniko eta ekonomiko eta 

zerga pizgarriak, ahaztu gabe eguneko zentroetako atseden egonaldiak 

eta aldi baterako egoitzak. 

 

2000ko uztailaren 18ko 72/00 Foru Dekretuko programari 

zegokion araudia aldatu egin da 2006ko abenduaren 14ko 39/06 

Legea, autonomia pertsonala sustatzeari eta besteen beharrean 

dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa, indarrean sartu zenez 

geroztik, eta, batez ere, 2007ko azaroaren 20ko 133/07 Foru 

Dekretua, aipatu legeko prestazio ekonomikoak Gipuzkoako 

Lurralde Historikoan arautzen dituena, onartu zenez geroztik. 

 

Aurrekoarekin bat etorriz, Sendian programaren arautegi 

berrian ez dira 2000ko uztailaren 18ko 72/00 Foru Dekretuko 

laguntzak sartzen, foru dekretu horretako laguntzen eskaerak 

2007ko azaroaren 30ko 133/07 Foru Dekretuaren bidez egin 

behar direnez gero. Era berean, laguntza teknikoak eta atseden 

luzea izeneko laguntza ere Sendian programatik atera dira, 

Gizarte Politikako Departamentuak horiei buruzko arautegiak 

egingo baititu berariaz. 

 

Beste aldetik, foru dekretu honi darion asmo orokorra azpimarratu 

behar da, baldintzak betetzen dituen edonori emango 

baitzaio Sendian programan sartzeko aukera, zein udalerritan 

bizi den kontuan hartu gabe. Ikuspuntu berri hori dela eta, orain 

ez da beharrezkoa Foru Aldundiaren eta herrialdeko udalen 

artean lankidetza instituzionaleko hitzarmenak izenpetzea, 

aurreko arautegian egiten zen bezala. Hau da, Gizarte Politikako 

Departamentuaren berezko baliabidea izango da Sendian 

programa, nahiz eta herritarrek udaletako oinarrizko gizarte 

zerbitzuetara jo beharko duten zerbitzuaz baliatzeko. 

 

Azkenik, kontuan hartu behar da indarrean sartu dela 

2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde 

Historikoko diru laguntzei buruzkoa. Izan ere, kasu honetan 

diru laguntzei buruzko foru araua beteko dela dio 2.3 artikuluak, 

2. paragrafoan, hitzez hitz: Laguntza hori ondasun edo 

eskubideak emanez edo zerbitzuak prestatuz gauzatzen bada 

horiek eskuratu edo kontratatzeko helburu bakarra hirugarren 

pertsonen esku jartzea izan denean, foru arau honetan ezarritakoa 

aplikatuko da. Kasu hori aplikagarria da foru dekretu honetako 

baliabideen tipologia kontuan hartuta eta, hartara, Gizarte 

Politikako Departamentuak indarrean dagoen legeria beteko du 

baliabide horiek kontratatzean. 

 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren diru laguntzei buruzko 

2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauko 20.3.c) artikuluan 

xedatutakoa betez, zuzenean ematekoak diren laguntzak dira 

programa honetako baliabideak, daukaten helburu soziala daukatenez 

eta baldintzak betetzen dituzten guztien eskubide 

unibertsalekoak direnez. Horregatik, bada, laguntzok emateko 

ez da deialdirik egingo eta eskaerak edozein unetan aurkez daitezke, 

arau hauek indarrean dauden bitartean.