Ekonomi jardueren gaineko zerga

Udalerriko ekonomi jardueren gaineko zerga ordainarazteko zenbait ahalmen arautzen dituen ordenantza fiskala (PDF, 219.72 KB)

Eraikuntza, obra eta instalazioen gaineko zerga

Eraikuntza, instalazio eta obrei buruzko zergaren ordenantza fiskal arautzailea (PDF, 247.91 KB)

Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga

Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantza fiskal arautzailea (PDF, 258.36 KB)

Hornidura enpresen okupazio tasa

Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen udal ordenantza fiskala (PDF, 96.42 KB)

Okupazio tasa

Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza (PDF, 261.22 KB)

Ondasun higiezinen gaineko zerga

Ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskala (PDF, 285.39 KB)

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskala (PDF, 229.75 KB)

Zerbitzuengatik prezio publikoak

Zerbitzuak eman edo udal aginpideko jarduera administratiboak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza arautzailea (PDF, 386.74 KB)

Zerbitzuengatik tasak

Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea (PDF, 593.2 KB)