146. artikulua.- Helburua eta definizioak

Kapitulu honetan, eguzki-energia hartzeko sistemak —foto-boltaikoak zein termikoak— ezartzerakoan hirigintzako ikuspuntutik bete behar den araudia jasotzen da. Baina, hau guztia, aplikatu beharreko arloko legediari kalterik egin gabe.

Sistemen eta horien osagarrien definizioa arloko legediak jasotzen duena da (Energia Aurrezteko Oinarrizko Dokumentua —DB-HE— eta Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua —EITE/ RITE—).

123. artikulua.- Hirigintza-Antolamenduaren gainetik jarritako baldintzatzaileak. Irizpide orokorrak eta sistematizazioa:

Gainjarritako Baldintzatzaileak antolamenduko kategorien gainetik ezartzen dira, eta antolamendu-kategorietan jarduera jakin batzuk garatu daitezkeen modua mugatu ahal izango dute, kasu bakoitzean duten arrisku-motaren arabera.

Baldintzatzaile hauek, jatorriz, udaleko hirigintza-planeamenduak baino arau-maila handiagoa duten araudietatik eta xedapenetatik datoz; hala ere, batzuetan, udal planeamendutik beretik ere erator daitezke.

117. artikulua: Ur-Hornidurako Sarearen Sistema Orokorra:

Bolu auzoa hornitzeko amaiera-depositua eraiki ondoren, dagoeneko ez da aurreikusten depositu berririk eraikitzea; horrenbestez, ez da lurzoru-erreserba berririk egin.

S-1 (Kukubaso-Ipiñarri) eta S-2 (Larramendi) sektoreetako garapen industrial berriek ur-hornidurarako euren irtenbidea aurkitu beharko dute, euren amaiera-deposituak sortuz.

115. artikulua.- Errepideen, Bideen eta Bizikletentzako Bidegorrien Sistema Orokorrek betetzen edo beteko dituzten esparruak

Komunikazioen Sistema Orokor gisa hartzen dira urbanizaezintzat sailkatutako lurzorutik zehar doazen errepide, pista eta baserri-bide guztiak eta bizikletentzako bidegorriak.

Horiek arautzeko, ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arauemaileari jarraitu beharko zaio; izan ere, Dekretu horrek Gipuzkoako Errepideen eta Bideen Foru Arauaren Testu Bateratua ezarri zuen.

Orriak